Холминський Будинок творчості дітей та юнацтва!
Меню сайту
Вчителям


Категорії розділу
Новини Будинку творчості [14]
Все цікаве, що відбувається в Холминському Будинку творчості.
Новини [65]
Все цікаве, що відбувається в нашому селищі.

Міні-чат

Наше опитування
До чиїх порад Ви прислухаєтеся перш за все?
Всього відповідей: 355

Статистика

Зараз на сайті: 1
Никає просто так: 1
Працює: 0

З А К О Н       У К Р А Ї Н И

Про позашкільну освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 46, ст.393)
(Додатково див. Закон
   N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
   N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
   N 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
   N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250)
(У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом
N 860-IV (860-15) від 22.05.2003)

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-BP) визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.    Визначення термінів
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи;
позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;
позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;
філії позашкільного навчального закладу - структурно відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність, як основний позашкільний навчальний заклад в цілому або за окремими її напрямами;
педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу;
освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи;
вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;
слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
Стаття 2.    Законодавство України про позашкільну освіту
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту" (1060-12), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
Стаття 3.    Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"
Завданнями цього Закону є:
забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;
встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;
створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.
Стаття 4.    Позашкільна освіта
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Стаття 5.    Структура позашкільної освіти
Структуру позашкільної освіти становлять:
позашкільні навчальні заклади;
інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації;
гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;
клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;
фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.
Стаття 6.    Здобуття позашкільної освіти
1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.
Стаття 7.    Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті
Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР" (8312-11).
Стаття 8.    Основні завдання позашкільної освіти
Основними завданнями позашкільної освіти є:
виховання громадянина України;
вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Стаття 9.    Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти
1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:
доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;
добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм позашкільного навчання і видів діяльності;
науковості, світського характеру освіти;
правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.
2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:
створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду;
координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.

 .

Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

.Обін WebMoney WMZ, WMR, WME, WMU, WMB.
Віддасте:
Одержите:

Телепрограма

  Каталог сайтів України

  talschool-music

  GTA - улюблена гра українською

  Світ українського! Українське кіно, музика, кліпи та програми.

  Аніме та манґа українською


  Малеча - ресурс для сучасних батьків

   Мистецька сторінка - Новини мистецтва, Статті про мистецтво, Галерея . Рейтинг, голосування.Розміщення робіт на сайті безкоштовне.

  Портал Українців Одещини

  Національна спілка кобзарів України

  kazka.in.ua - Українська казка


  Дитячі Будинки України

  Пошукова система підприємств

   Вконтакті - білий безкоштовний український каталог сайтів та веб-сторінок!

  Дошка безкоштовних оголошень України,Каталог сайтів,Каталог фірм,організацій та підприємств,Форум,Новини

  Sjogodni.org.ua | СЬОГОДНІ в історії | вагомі ПОДІЇ історії, ВІДКРИТТЯ, видатні люди, море цікавостей...

  Хутір - Своє Село

  Життя завжди цікаве...

  Наші дітки

  Rambler's Top100

  www.rbdut.at.ua

  Корюківка Альянс3000

  Рибинська ЗОШ І-ІІІст.Архів записів


Copyright MyCorp © 2021